Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena?

Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena? Ticho před rozbřeskem pomalu mizí – nad bujnými travnatými kopci, které obklopují nádhernou Jordánskou pláň, která oplývá svou bohatou úrodou, brzy vyjde slunce. Obrovská stáda ovcí a dobytku líně spásají trávu směrem k břehům řeky Jordánu, kde budou v poledne odpočívat pod větvemi bujných tropických rostlin a stromů.

Série publikací objevů Rona Wyatta ověřil Milan Latka

Byla biblická města Sodoma, Gomora o okolní města opravdu zničena? Je tato zpráva, kterou nám líčí Bible pravda, nebo se jedná o lež? Je seriozní informace, kterou nacházíme v této knize? To zjistíte na dalších stránkách tohoto webu. (Fotografie a záznamy pořídil Milan Latka. Bez souhlasu vydavatele je zakázáno tyto šířit.)
  • Sodomu a Gomoru zničil oheň a síra. V troskách těchto zpopelnatělých měst se našly miliony kuliček síry!
  • Byly objeveny trosky zpopelnatělých měst Sodomy a Gomory a jejich okolí!
  • Tato událost je doložena archeologickými nálezy. Je zmiňována světskými historiky. Potvrdil ji rovněž Ježíš Kristus a zmínky o této události najdeme v 14 knihách Bible.
  • Objevy, které by určitě dnešní celý svět neměl přehlédnout!
Ab. 2,11 – Nebo kamení ze zdi křičeti bude, a suk z dřeva posvědčovati bude. Luk. 19,40 – Ježíš pravil: Pravím vám: Budou-li tito mlčeti, kamení hned bude volati.

Ticho před rozbřeskem pomalu mizí – nad bujnými travnatými kopci, které obklopují nádhernou Jordánskou pláň, která oplývá svou bohatou úrodou, brzy vyjde slunce. Obrovská stáda ovcí a dobytku líně spásají trávu směrem k břehům řeky Jordánu, kde budou v poledne odpočívat pod větvemi bujných tropických rostlin a stromů. Slunce se pomalu opírá do větví olivovníku, palem a vinné révy. Po celý rok tak i toto jitro bylo cítit libou vůni květin. Ospalá města nekonečné roviny se začínají probouzet – kupci otvírají své krámky; děti začínají pobíhat tam a zpět, hrají si a dovádějí. Jedno z nejhezčích měst údolí Jordánu byla Sodoma, která svou úrodností a krásou byla „jako zahrada Hospodinova“. (1. Moj. 13,10) Nádherné skvosty východu zdobily paláce těchto měst. Karavany pouště, které tudy projížděly přivážely množství vzácného zboží, které zásobovaly nejednu tržnici. Lidé měst se nemuseli příliš namáhat tělesně nebo duševně, aby uspokojili své životní potřeby. Celý rok se zdál být jedním svátkem. Hojnost všeho vedla k přepychu a pýše marnivosti. Zahálka a bohatství zatvrdila srdce mnohých a stala se živnou půdou pro neřesti všeho druhu. (Ez 16,49-50) Jejich bezúčelný život znetvořil obraz Boží a podléhali více vlivu zla. Uprostřed celé té krásy začíná ale prostupovat městy Sodomou a Gomorou zlo... Kromě Lota, který žil v Sodomě, lidé v těchto městech se naprosto oddali hříchu. Na ulicích začal shon každodenního života, kdy lidé šli za svými zájmy, dychtiví opět zábav a obchodu. Skupinky lidí, poznamenaných sexuálními nezřízenými praktikami se probouzí z opileckého otupění lehkovážně strávené předchozí noci. Kněží a kněžky připravují své chrámy, ziguraty a svatyně na sexuální hýření a opájení se omamnými vůněmi, při nichž povedou svůj lid, když se budou oddávat „uctívání“ jejich pobožtěných předků, jako Nimroda, Semiramis a Tammuze.

Najednou však padá na celý kraj hrobové ticho. I radostné štěbetání ptactva a nespoutané kokrhání kohoutů utichá. Lota, jeho ženu a dvě neprovdané dcery doslova vlečou pryč ze Sodomy neznámí cizinci, kteří dorazili do města den před tím a jimž poskytl Lot přístřeší a ochranu. (1. Moj. 19,1.2). Zvířata sebou začínají nervózně zmítat, nikdo však nepostřehne onu „blížící se hrozbu zániku“...

Bez jakéhokoliv dalšího varování se nebe neočekávaně zatáhlo a začala bouře v níž Hospodin dštil síru a oheň z nebe v podobě tisíce ohnivých koulí. Je slyšet silný vítr, který strhává bouři s ohnivým deštěm, jež se rozhostí nad městy a okolní planinou. V jediném mžiku se tyto různě velké střely žhnoucí síry valí jako vodopád na domy, paláce, chrámy, překrásné budovy, zahrady, vinice, zvířata a davy lidí, kteří ještě včera holdovali prostopášným zábavám. Vše, nač dopadnou, stráví dokonale až do posledního kousku, poslední nitky. Chvíli je všude plno křiku zděšených lidí a vřískotu zvířat, ale během několika minut se celá pláň i města změní na pouhopouhý prach! Z krásného údolí Siddim se stala během okamžiku poušť, která už nebude nikdy obydlena a vystavěna. Bude živým svědectvím pro budoucí pokolení, jak neúprosně jsou postihnuta lidská přestoupení Božími soudy. Plameny, které strávily města v nížině, planou výstražně až do dnešní doby... Jsou strašlivým svatým poučením, že i milost Boží má své meze, za které nelze přejít...

Příběh z Bible o Sodomě a Gomoře a jejich okolí je naprosto hodnověrný a pravdivý – a přes všechny pesimistické názory široké populace lidí na pozůstatky a legendu o zničení těchto měst, přesto byly nalezeny popelem sinalé trosky těchto obydlí! Na dalších stránkách Vám vysvětlím celý příběh na podkladě biblické zprávy a seriózně je zkusím porovnat s objevy dnešní doby.

Základem všeho mého uvažování bylo, když jsem zhlédl filmy od J. Greye a R. Wyatta a nevěděl, zda tomu uvěřit, nebo to považovat za jeden z podvodných výmyslů dnešního světa. Tito laičtí bibličtí archeologové přinesli tak závažné skutečnosti v mnoha biblických otázkách, že jsem se rozhodl toto objasnit vlastní iniciativou. Vybral jsem si několik jejich objevů v oblasti biblické archeologie a navštívil jsem s Boží pomocí tyto oblasti a prozkoumal, zda se jedná z jejich strany o podvod či pravdu. Jako první jsem se rozhodl pro návštěvu Izraele (září a říjen 2005) a pokusil jsem se popisované oblasti nalézt a prozkoumat dle jejich filmových záběrů.


Bible už v dávné minulosti přesně popsala znaky posledních dnů. V souvislosti s tímto popisem nás také vybízí, abychom měli na paměti „Noemovy dny“. „V těchto dnech před potopou“ si lidé nepochybně všímali toho, že se velmi rozšířilo násilí, ale byli příliš zaneprázdněni běžnými záležitostmi. Přesto, že jim Bůh dával prostřednictvím svého služebníka Noema výstrahu, oni si ji nepovšimli, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla (Mat. 24,37-39). Kdybychom tehdy žili, věnovali byste té výstraze pozornost? A věnujete jí pozornost i nyní? Představte si, že byste žili v Sodomě nedaleko Mrtvého moře, ve stejné době jako Abrahámův synovec Lot. Za Lotových dnů se krajina okolo Sodomy podobala ráji. Město bylo bohaté a lidé žili bezstarostně, „jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli“. Tehdejší společnost však byla mravně zkažená.

Co byste udělali, kdybyste slyšeli, jak Lot ostře vystupuje proti zvráceným zvykům? Brali byste jeho výstrahu vážně? Naslouchali byste kdyby vám říkal, že Bůh se rozhodl Sodomu zničit? Nebo by jste si stejně jako jeho budoucí zeťové mysleli, že Lot žertuje? Je možné, že byste se dali na útěk, ale pak byste se stejně jako Lotova manželka začali ohlížet? I když většina lidí tomuto varování nevěřila, v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, „oheň a síra pršely z nebe a všechny je zahubily“ (Luk 17,28.29). V dnešní době jsou mnozí lidé naprosto nevšímaví. Pro nás jsou však tyto biblické příklady výstrahou a výzvou: ZŮSTAŇTE BDĚLÍ!


Náš Spasitel pravil: Pilně se varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a náhle překvapil by vás ten den. Nebo jako osídlo příjde na všechny, kteří přebývají na tváři vší země – na všechny, jejichž veškerý zájem se upírá na tento svět. „Protož bděte, všelikého času se modlete, abyste hodní byli ujíti všech těch věcí, které se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.“ Luk 21,34-36. Svědectví o tom, že tato prorocká slova se naplňují, poskytují každodenní zprávy o událostech, které se přihodily ve světě. Tento svět rychle uzrává k záhubě. Brzy se vylejí soudy Boží jak na Sodomu a Gomoru a jejich okolí. Všichni hříšníci jsou varováni jako tenkrát prostřednictvím i těchto stránek a pokud neuposlechnou, Bůh praví, že budou stráveni ohněm a sírou jako tenkrát... Vykupitel světa říká, že jsou větší hříchy, než pro které byly zničeny Sodoma a Gomora. Ti, kdož naslouchají hlasu evangelia, volajícího hříšné k pokání a nedbají ho, mají větší vinu před Bohem, než měli obyvatelé údolí Siddim. A ještě větší hřích mají duchovní, kteří prohlašují, že znají Boha a zachovávají Jeho přikázání, ale přesto ve své povaze a ve svém každodenním životě zapírají Krista. Ve světle Spasitelovy výstrahy je osud Sodomy svatým napomenutím nejen těm, kdož se provinili spácháním hříchu, ale všem, kdož lehkovážně promarňují světlo a výsady seslané z nebe. (Zj. 2,4.5)

Jaký bude tvůj úděl milý posluchači? Kolik času ti ještě zbývá do tvého rozhodnutí? Dny, měsíce, roky či minuty? Rozhodni se DNES! Neznáš čas svého navštívení, kdy opustíš tento svět. Pak je již pozdě na jakékoliv rozhodnutí. Vem tyto výstrahy vážně!

A též podobně, jakž se dálo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. A dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, dštil ohněm a sírou z nebe, a zahladil všecky. Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví. Luk 17,28-30