Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Izraelský úřad pro starožitnosti publikoval zprávu PROTOKOL 118 Jeruzalém, zahradní hrobka

Izraelský úřad pro starožitnosti Během srpna 2005 se jménem Antiquities Authority konaly zkušební vykopávky v oblasti Zahradní hrobky severně od Damašské brány (Povolení č. A-4549). Financovaly je dvě nadace ze Spojených Států: The Wyatt Archaeological Research (WAR) z Tennessee a Biblical Archaeology Foundation (BAF) z Texasu. Vykopávky řídil Y. Zelinger, kterému asistovali V. Pirsky (zeměměřičský průzkum), I. Berin (koncepty), T. Sagiv (fotografování), N. Katznelson (nálezy skla), T. Ornan (válcová pečeť), D.T. Ariel (numizmatika), C. Hersch (kresby skla a hrnčířských výrobků). Právě tak zde bylo i mnoho dobrovolníků z celého světa.

20. 3. 2006, autor: Yehiel Zelinger

1 – Mapa naleziště.

Vykopávky byly vedeny jižně od přírodního skalního výběžku, který v r. 1883 generál C. Gordon ztotožnil jako Golgotu (obr. 1). Během roku 1980 R. Wyatt na tom místě vykopávkami narazil na několik podzemních komor. Současné vykopávky vyčistily a zdokumentovaly ty dřívější komory a navíc odhalily další komory.

2 – Půdorys a řezy.

Do podzemní soustavy se vešlo úzkou přírodní šachtou (L100; 1,0-1,2 m; obr. 2), která se táhla 5 m dolů do komory nepravidelného tvaru (L101;2x3 m, 2,8 m vysoké). V jižní stěně té komory byl proražen úzký průchod (0,65x1,00 m), vedoucí do chodby vytesané ve skále, orientované východ-západ. Na západním konci byla chodba zablokována sesuvem půdy a kamenů; na východ vedla ke kruhové budově (L102; průměr 3 m), jejichž zdi byly postaveny z kamenů (0,3-0,4 m širokých) se základy na schodech starodávného kamenolomu, které sestupovaly dolů zhruba 2,5 m směrem na jih. Funkce budovy nebyla potvrzena kvůli omezení vykopávek. Byla pravděpodobně částí obytné konstrukce nebo průmyslová instalace. Výplň půdy v L102 obsahovala krajně opotřebovanou minci, která se datovala do období Umayyad (697-750 n. l.; IAA 101943). Většina hliněných střepů z výplně v L102 se datovala z helénsko-byzantského období. Vřetenová láhev z helénského období (obr. 3:7), nádoba na vaření, džbán a lampa z římského období (obr. 3:5, 6, 8) a miska z byzantského období (obr. 3:4).

Další nálezy získané z výplně půdy zahrnují hlíněné nádoby datující se z II. doby železné (obr. 3:1), džbán z I. doby železné (obr. 3:2) a rozbitou sošku zvířete (obr. 3:3), která je dobře známa z Jeruzaléma II. doby železné. Zvláštním nálezem pak byla válcová pečeť (průměr 0,75 cm, délka 1,7 cm; jako pečeť ji ztotožnil C. Hersch), datující se z osmého až sedmého století př. n. l. Pečeť je v místním neo-assyrském stylu a znázorňuje osobu uctívající měsíční srp na hůlce, představující boha měsíce Sina z Harranu.

Jižní zeď kruhové budovy byla proražena a vedla do jiné komory nepravidelného tvaru, která nebyla vykopána kvůli bezpečnostním předpisům. Její kruhová západní stěna však byla pravděpodobně venkovní stěnou vodní nádrže, kterou odhalil půdu pronikající radar.

Kvůli narušení předchozími vykopávkami a stavu současných vykopávek je velmi obtížné tyto pozůstatky zhodnotit. Ta nejrannější fáze naleziště byl kamenolom, o kterém svědčí žlábky po stavebních kamenech. Byl částí rozsáhlého kamenolomu známého z nedaleké Sedechiášovy jeskyně a Jeremiášovy jámy.

Keramické nálezy a válcová pečeť byly možná pozůstatky ze hřbitova doby železné v nedalekém St. Etienne, který zjevně sahal až do oblasti Zahradní hrobky. Příslušné množství keramických nálezů získaných z budovy naznačují, že ji lze datovat do římského období.

Skleněné nálezy Natalya Katsnelson

3 – Hrnčířské výrobky. 5 – Nálezy skla (kresby).

Bylo nalezeno několik úlomků skleněných nádob, včetně unikátní válcové pečetě z osmého až sedmého století př. n. l. Pečeť byla vyrobena z průhledného, bezbarvého skla, což je pro takový předmět něco docela vzácného; je na něm diskem-vybroušený vzorek, znázorňující kultovní scénu. Široká díra ve středu válce může naznačovat jeho druhotné užívání jako korálu. Další jiné nálezy se skládaly ze tří úlomků nádob, jejichž dna měla tlusté okraje (obr. 4:1-3; 5), která náleží k dobře známému typu kuželovitých pohárků nebo lamp ze čtvrtého století n. l. Avšak varianty pohárků/lamp s podobnými dny se ve vykopávkách v této zemi vyskytují jen velmi zřídka. Jiné úlomky, také datované z římského období (druhého až třetího století n. l.), zahrnovaly pohárek (obr. 4:4), misku (obr. 4:5) a džbánek s žebrovou rukojetí.

4 – Nálezy skla.

Dokument ve formátu pdf ke stažení zde. Zde najdete původní článek (zdroj) http://www.hadashot-esi.org.il.


Nové tvrzení ohledně objevu ztracené truhly smlouvy

9. 8. 1999, autor: David M. Bresnahan – novinář WordNetDaily.

Archeolog, který tvrdí, že našel přímo pod místem ukřižování Ježíše Krista truhlu smlouvy zemřel poté, co na smrtelné posteli poskytl rozhovor pro WorldNetDaily.

Noemova archa, Sodoma a Gomora, Truhla smlouvy, místo ukřižování Ježíše Krista a další místa jsou předmětem kontroverzních tvrzení archeologa, který dokumentaci míst a biblických událostí věnoval značnou část svého života.

Ron Wyatt zemřel minulou středu po dlouhém zápase s rakovinou, nicméně jeho pátrání za účelem poskytnutí informací, které by přivedly více lidí k zájmu o učení Bible, pokračuje díky organizaci Wyatt Archeological Research, neziskové, nedominační organizace v Tennessee.

Telefonický rozhovor s Wyattem těsně před jeho smrtí měl kvůli jeho velmi špatnému zdravotnímu stavu trvat jenom několik minut, ve skutečnosti mluvil skoro hodinu. O několik dní později své nemoci podlehl.

Důkazy o mnohých Wyattových nálezech se v posledním desetiletí staly předmětem diskuzí náboženských představitelů, učenců i laiků. Mnozí věří, že jeho nálezy jsou autentické, jiní jeho tvrzení s takovou ochotou nepřijímají.

Podle Wyatta se mu podařilo fyzicky lokalizovat truhlu smlouvy – schránu desek s Deseti přikázáními, s netknutou slitovnicí na víku. Byla nalezena v komoře, hned za hradbami starověkého Jeruzaléma asi 20 stop (6 m) pod místem, o kterém Wyatt tvrdí, že bylo skutečným místem ukřižování Ježíše Krista.

Wyatt uvádí, že našel prasklinu vzniklou po zemětřesení přímo pod místem, kde byl kříž. Ta se ve skále rozšiřuje směrem dolů až k místu, kde se na horní části truhly smlouvy nachází slitovnice, řekl WorldNetDaily. Kristova krev po jeho smrti, poté co mu jeden z vojáků probodl kopím bok, tekla touto trhlinou.

Zdá se, že místo ukřižování bylo kdysi obehnáno budovou z prvního století, pravděpodobně kostelem. Na místě se rovněž nachází velký kulatý kámen, který dokonale zapadá k Zahradnímu hrobu – místu, které mnozí přijímají jako místo, odkud tělo Kristovo vstalo z mrtvých.

Bible učí o konceptu obětování zvířat, které byly symbolickým obrazem skutečné krevní oběti, kterou Kristus učinil. To co Kristus vykonal, kterého někteří považují za velekněze, že dovolil, aby byl sám obětován a jeho vlastní krev stekla na slitovnici, bylo podle Wyattových spisů velkým a konečným dílem v procesu krvavých obětí.

Wyatt věřil, že truhla smlouvy, spolu s dalšími svatými předměty z prvního jeruzalémského chrámu byly těsně před příchodem Babyloňanů do města, v době okolo 600 př. n. l. tajně uschovány. Pod Jeruzalémem se až do dnešní doby zachovalo mnoho tunelových komplexů. Tyto nejposvátnější předměty byly schovány v komoře, jejíž vstup byl zapečetěn a skryt.

„Když Kristus zemřel, země se otřásla. Skála pod Jeho křížem pukla a tato prasklina se rozšířila směrem dolů do skryté komory, která obsahovala neposkvrněný pozemský Boží trůn – truhlu se slitovnicí“ vysvětluje Wyatt v jednom ze svých dopisů z výzkumu – „Poté, co zemřel, setník vbodl meč do Kristova boku a probodl Jeho slezinu, vyšla krev a voda, která společně stekla touto trhlinou a pokropila slitovnici.“

Wyatt vysvětluje, že při dřívějších chrámových bohoslužbách, velekněz pokropil slitovnici krví oběti. Wyatt říká, že Kristus, jako nejvyšší velekněz byl jediný, kdo mohl fyzicky skropit slitovnici krví. Pod Boží „režií“ bylo vše připraveno a nastalo zemětřesení, díky němuž mohl Kristus rozlít na slitovnici svou vlastní krev a tak naplnit tento dávný rituál.

Wyatt nestál o to být slavný, ani se nepovažoval za proroka. Řekl, že jeho jedinou úlohou bylo stát se ochotným služebníkem.

„Bůh má způsoby, jak sdělovat svoje přání a vůli lidem a já nejsem jediný, který je schopen to dělat a tudíž si nenamlouvám, že bych byl něco zvláštního. Byl jsem tam, byl jsem ochotný a z toho důvodu mi Bůh dopřál tuto výsadu. Jsou další, kteří s ním komunikují. Jsou další, kteří znají tyto materiály a kteří se dočkají jejich publikace,“ řekl telefonicky WorldNetDaily těsně před svou smrtí, čímž naznačil, že budou v blízké budoucnosti zvěřejněny jeho další důkazy a nálezy.

Bylo to 6. ledna 1982, kdy si Ron Wyatt uvědomil, co nalezl během archeologických prací v místě truhly smlouvy.

„Myslím, že jsem byl ohromený a čím dál ohromenější,“ popisuje. „Když jsem začal s vykopávkami, nehledal jsem truhlu smlouvy. Ani mě to nenapadlo, vůbec jsem neměl v úmyslu hledat místo ukřižování. Proto, když jsem postupoval při těchto vykopávkách a místo ukřižování nalezl, bylo to vzrušení a šťastná řada okolností. O spojitosti krve na slitovnici jsem do doby, než jsem to skutečně uviděl, neuvažoval.“

Řekl, že jeho nález nabyl na významu poté, co skutečně nalezl trhlinu, která se rozšiřovala přes tvrdou skálu od slitovnice směrem nahoru do místa, kde proběhlo ukřižování.

Wyatt trvdí, že dostal povolení k archeologickému průzkumu od Antiquites Department, nicméně úředníci v rámci tento agentury trvali na tom, že jeho nálezy musejí zůstat utajené. Bylo mu řečeno, že židovští extrémisti by mohli vnímat tento objev jako znamení toho, že nastal čas znovu postavit v Jeruzalémě starověký chrám. Na jeho místě dnes stojí muslimský Skalní dóm, o kterém židovští fundamentalisté tvrdí, že musí být jednoho dne zbořen a na jeho místě postaven nový židovský chrám.

Wyatt uveřejnil značnou část svého výzkumu a nálezů, ale některé dokumenty a fotografie si v souladu s dohodou s izraelskými úřady ponechal. To, že odmítl všechny dokumenty zveřejnit, vyvolalo u některých lidí kritiku.

Den po jeho smrti, jeden kritik poslal do WorldNetDaily e-mail, ve kterém uvádí: „Svět přišel o jednoho ze svých nejbarvitějších šarlatánů všech dob.“ Předpovídal, že z jeho objevů nikdy nic nevyjde a dokonce prohlásil, že Wyatt není s Bohem, protože se musí zodpovídat ze svých lží.

„Jsem si vědom toho, že se výsměchům nedá nijak zabránit. Nemyslím si, že by bylo na místě odepírat lidem možnost zesměšňování, to je totiž, jak se domnívám součástí projevu jejich pravého charakteru“ řekl Wyatt WorldNetDaily na adresu svých kritiků.

Podle Wyatta je nález truhly smlouvy a místa ukřižování důležitější pro nekřesťany, než pro věřící křesťany. Věří, že jeho objev přivede více lidí ke Kristu, kteří jsou vyznavači jiné víry.

„Celý svůj život se učili něco jiného. Proto Bůh toto dělá, aby za pomoci těchto odhalení a objevů řekl a ukázal, že jsou dokladem toho, že Bible je historicky správná a inspirována shůry“ vysvětluje. Na důkaz toho, že přijdou nevěřící z celého světa, aby se dozvěděli o těchto objevech, citoval oddíl z proroka Jeremiáše 16:19 –22.

„Jistě naši otcové v dědictví obdrželi klam a přelud, který jim k užitku nebyl.“ „Může si člověk vytvořit bohy? Žádní bohové to nejsou.“ citoval Wyatt.

„Toto poslední odhalení je pro ty obyvatele země, kteří nemají ani zdání, stejně jako pro ty z nás, kdo jej mají a byli pověřeni Kristem, abychom těm, kteří tento pomocný bod ještě nemají, pomohli. Proto se jedná o nástroje, které dal Bůh věřícím, aby posílil jejich víru a které mohou být ve vztahu vůči lidem použity. Tyto nástroje budou v posledním čase nesmírně efektivní pro celou populaci, veškerým obyvatelům země.“ vysvětluje.

Wyatt se podílel na řadě významných archeologických studií biblických míst a artefaktů. Jednalo se o Noemovu archu, přechodu Rudého moře Mojžíšem, horu Sinaj, Sodomu a Gomoru a další. Nic z toho však není tak důležité jako truhla smlouvy a její vazby na ukřižování Ježíše Krista, vysvětluje.

„Moje osobní hodnocení je takové, že se jedná o vyvrcholení celého plánu spasení. Věřím, že je to dokončení a konečný důkaz toho, co se na této planetě stalo. A myslím si, že se tyto skutečnosti předkládají v době těsně před skončením lhůty, kdy se ještě lidé mohou rozhodnout pro cestu s Bohem,“ uvedl Wyatt.

WorldNetdaily se zkontaktoval se spolehlivými zdroji v rámci zpravodajských služeb USA z minulých pátrání. Oslovili jsme experty jak na izraelskou tak na muslimskou politiku a náboženské vyznání, aby nám sdělili jejich názor na dopad Wyattových objevů.

Oba zdroje pokládají za nepravděpodobné, že by Izraelská vláda chtěla tyto nálezy utajit z důvodu, který údajně Wyattovi uvedla. Místo toho se shodli na tom, že za předpokladu, že jsou tyto nálezy pravdivé, je pravděpodobné, že Izraelci měli obavu, aby se Židé nedozvěděli o spojení místa ukřižování s truhlou smlouvy, protože by to mohlo vést k rozsáhlým debatám ohrožující židovskou kontrolu ve vládě. Ani jeden z těchto zdrojů o těchto objevech předtím nevěděl.

WorldNetDaily se nepodařilo toto vyjádření Wyattovi před jeho smrtí sdělit, aby na něj mohl zareagovat.

Wyatt uvedl, že neočekává, že by truhla byla kdy z místa, kde se v současné době nachází odstraněna. Přístupový tunel, který Wyatt se svým archeologickým týmem používal, je zapečetěný. To, co uvidí brzy celý svět, budou fotky a videa jeho nálezů.

„Krev a všechno, co s tím souvisí, bude ukázáno na videu. Jediná věc, která bude typicky prezentována a na kterou se lidé budou moci podívat a snad se jí také dotknout – nevím přesně, jaké se na to budou vztahovat omezení, budou kamenné desky“ řekl Wyatt s odvoláním na desky obsahující deset přikázání nalezené uvnitř samotné truhly smlouvy.

Wyatt řekl, že nevěří tomu, že se Židům podaří znovu postavit chrám, protože by v něm chtěli pokračovat v praktikování krvavých obětí. Je to něco, o čem říká, že Bůh nikdy nepřipustí.

„Věřím tomu, že pokud se o to přesto pokusí, bude to součást satanova podvodu,“ dodal.

Řekl, že když byla truhla smlouvy a chrámové předměty přestěhovány do tajné komory, stalo se toto místo Hospodinovým chrámem neboli Svatyní svatých. Zůstaly nedotčeny a neposkvrněny proto, aby Kristus mohl dokončit svou konečnou oběť.

Je si jistý tím, že zůstaly na místě, kde je našel. Nevěří tomu, že byly tajně odneseny.

„Jelikož je to citlivá věc a nerad o tom mluvím, řeknu toto. Existuje 14 – 16 jednotlivých osob, kteří zemřeli, protože se pokoušeli s těmito věcmi nějakým způsobem manipulovat“ vysvětlil, aniž by uvedl další podrobnosti.

„Někteří se pokoušeli vyhnout povolení, jiní se skutečně pokusili na místo dostat a předměty přestěhovat. Věřím, že tak Bůh adekvátně ukázal, alespoň mě, že nedovolí, aby se s těmito předměty nějak manipulovalo. Vím jednu věc a to, že se nezmění nic na Božím plánu záchrany, která se stala. To je srdcem a duší celé věci. Neexistuje způsob, jak by dovolil lidem, démonům nebo jiným silám, aby zasahovali do věcí, jejichž průběh stanoví On.“ konstatoval.

Místo ukřižování bylo nalezeno na kopci Golgota, neboli Místo lebky, hned za starou severní stěnou Jeruzaléma, nedaleko Zahradního hrobu. Bylo objeveno pod velkou vrstvou zeminy, se skutečnými otvory ve skále, kde byly postaveny kříže (kůly) a výklenky v zadní skalní stěně, kde byly umístěny tři tabule. Byl zde také kruhovitý obrovský kámen, který sloužil k uzavření zahradní hrobky. Všechno obklopovaly základy budovy z prvního staletí. Vedle otvoru, který zbyl po hlavním kříži, byla trhlina po zemětřesení.

Byla pořízena fotografická evidence a místo bylo znovu zakryto asi 3,65 m zeminy a byla zde založena zahrada. Wyatt říká, že tato terénní úprava byla provedena z toho důvodu, aby nedošlo ke kontroverzi. Také vstup do systému jeskyní a tunelů, který objevil Wyattův tým ve skalním srázu, byl zapečetěn.

Na závěr jsme Wyatta požádali, aby popsal, jakým způsobem se od doby jeho objevů vyvíjel jeho duchovní růst. Jak se liší jeho porozumění evangelia v době před těmito objevy a po nich?

V zásadě poznávání Boha a podrobování se změnám charakteru, které vyžaduje, o tom to všechno je. Zažíval jsem tyto změny, hladověl jsem a žíznil po nich. Byl jsem hodně zvídavý.

Abych byl opravdu upřímný, tato vlastnost převážila všechny ostatní a rozdíl v tom, jak jsem uvažoval předtím a jak uvažuji nyní, je v tom, že nyní jsem uvěřil tomu, co Bible říká. Věřil jsem tomu, že to co se píše v Bibli je pravda. A mimochodem, v autorizovaném překladu King James, pravda je. Nicméně, teď už vím, že to co říká, je pravda,“ zakončil.

Wyatt dodal, že jeho úkolem bylo víc než vykopat zajímavé artefakty. Jako další odpovědnost přijal vysvětlit náboženský význam předmětů, které našel.

Wyattův výzkumnný archeologický tým provozuje v Tennessee malé muzeum, kde lze zkoumat a studovat důkazy a práci Rona Wyatta. Podle mluvčího muzea, není smrt pana Wyatta důvodem k tomu, aby zastavila jejich úsilí informovat svět o jeho nálezech.

WorldNetDaily zkoumal po řadu týdnů rozsáhlou dokumentaci týkající se různých Wyattových tvrzení a objevů. Objevilo se několik kritiků, kteří vyjádřili svůj názor, že Wyattův archeologický průzkum je podvod, nicméně tato obvinění nelze dokázat.

Existují dostatečné důkazy k vyvození závěru, že Wyattův tým provedl prezentované archeologické vykopávky a výzkum. WorldNetDaily není k určení hodnoty těchto důkazů kompetentní.

Wyatt měl příležitost na smrtelné posteli znovu potvrdit nebo odvolat svá tvrzení. Svá tvrzení bez sebemenšího zaváhání potvrdil.

Zde najdete původní článek (zdroj) http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=363.