Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Kde byla planina Sineár?

Kde byla planina Sineár? „I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.“ (1.Moj. 11:2)

Všechna výše uvedená místa se měla nacházet na pláni v oblasti Sinear. Je možné tuto oblast identifikovat i dnes, o 4000 let později?

V jihovýchodním Turecku, severně od Syrských hranic (severní Mezopotámie) se nachází pláň. V této oblasti se nacházejí výše uvedená místa a uprostřed této pláně je místo nazvané Çinar (což odpovídá jménu Sinear).

V místním jazyce lze dodnes najít pozůstatky jména „Sineár“

Je zajímavé si povšimnout toho, že Çinar je stále jménem jednoho města, oblasti, hory a dalších současných různorodých pojmenování. Existují také zmínky o tom, že Sinear se nachází v severní části Mezopotámie. Jedna ze zmínek umísťuje oblast nazvanou „Sinjar“ do stejné oblasti jako Sinear a dodává, že tato „Sinjar“ je úrodnou oblastí. Tato dnešní pláň je rozlehlá a úrodná oblast s rudozemí.

Tato dnešní pláň je rozlehlá a úrodná oblast s rudozemí.

Další důležité zmínky o Uru se nacházejí na tabulkách z Ebla. V sedmdesátých letech dvacátého století byla v Tell Mardikh (Ebla), v oblasti, kde se nyní nachází severovýchodní Sýrie, nalezena knihovna obsahující 17 000 tabulek s klínopisem z období kolem roku 2500 př. n. l. V této knihovně byla nalezena zmínka o městě nazvaném „Ur v okrese Háran“.

„Zdá se, že Hurrianové měli zvyk pojmenovávat místa původním jménem postavy jako Náchor, Serúg nebo Terach (Táre). Je pozoruhodné, že se všechny tyto geografické názvy nacházejí v okrsku Cháran…“

Historik Josefus Flavius také naznačoval, kde ležela země Kaldejská (Židovské starožitnosti, kniha 1, 7kap. 2):
„…země nad Babylonem, zvaná země kaldejská…se svým lidem přemístěným z„této země do země zvané Kanán…“,

To je popis, který podle Josefa Flavia odpovídá městu Urfa a vylučuje umístění v současném jižním Iráku (Babylonu).

Kniha „The Jubilee Book“ obsahuje některé legendy až 2000 let staré a podává komentáře, které vrhají světlo na cestu z Uru do země Kanán. Tato kniha hovoří o cestě do Kanánu přes Libanon, což také podporuje domněnku, že se jednalo o cestu ze severu na jih (z dnešní Urfy) a ne z města Ur v jižním Iráku. O Nimrodovi je řečeno, že své království vybudoval v „zemi Sinearu“ (1.Moj. 10:10).

Mezopotámie je definována jako oblast mezi řekami Eufrat a Tigris. Pláň Sinear, o které v tomto textu hovoříme, se nachází mezi těmito dvěma řekami. Tyto dvě řeky se také nacházejí v blízkosti okraje této pláně.

Pod starověkým hradem je „Abrahamova jeskyně“ a mešita. Na vrcholu ruin jsou vidět oba Nimrodovy sloupy.