Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Tradiční a všeobecné informace

Tradiční a všeobecné informace Při studiu Wyattových objevů jsem v souvislosti s objasňováním jeho nálezů přišel do kontaktu s mnoha dalšími fakty, které s těmito objevy úzce souvisí, neboť se vzájemně doplňují a navazují. V této souvislosti jsem zjistil, že někdejší starodávné město UR, z něhož vyšel patriarcha Abrahám (Abram) se nemůže nacházet tam, kde ho klade geograficky dnešní věda a náboženské příručky. Jelikož se tímto tématem prakticky nikdo nezabývá, neboť se asi tato věc považuje roky za objasněnou, pokládal jsem za užitečné, abych i tento názor stručně na těchto svých webových stránkách představil a vysvětlil.

Tradiční a všeobecné informace

Co bylo UR?

Ur bylo město ve starověkém Sumeru. Později se také nazývá Ur Kaldejský (Chaldejský).

Proslavený zikkurat v Uru v Iráku. Fotografie z dnešní doby.

Kde bylo a co bylo toto město? (Podle běžně dostupných informací)

Nacházelo se v dnešním Iráku v Babylónii, jež byla později obsazena Kaldejci. Je to rodiště (1.Moj. 11:28,31; 15:7; Neh. 9:7; Sk 7:2,4) Abrahámovo – Abrama 1.Moj. 17:5. Vykopávkami se tu přišlo na chrám, zasvěcený lunárnímu božstvu. Město existovalo už v nejstarší době babylonských dějin a bylo sídelním městem králů před založením babylonské říše. V době, kdy se Abraham narodil, bylo už město Ur patrně velmi staré. Vykopávky tzv. „královských hrobek“, datovaných přibližně do období kolem roku 2500 př. Kr., odkryly nejrůznější cennosti: zdobené poháry, zlaté nářadí a královskou standartu Uru s vykládanými výjevy ze života v míru i za války. V době své největší slávy kolem roku 2100 př. Kr. byl Ur rozlehlé město. Moc jeho králů sahala směrem na západ až ke Středozemnímu moři. V tomto období byla postavena velká chrámová věž (zikkurat) na počest měsíčního boha Sina, kterého obyvatelé Uru uctívali.

Proslavený zikkurat v Uru v Iráku. Fotografie z dnešní doby.

Město bylo střediskem mezinárodního obchodu a mělo dva rušné přístavy, spojené průplavy s Eufratem. Většina jeho obyvatel žila v přízemních domech postavených z cihel, i když ve městě stály také vícepatrové budovy. Mnohé příbytky byly poměrně rozlehlé a měly řadu místností obklopujících ústřední dvůr. Moc Uru zlomili útočníci z Élamu na východě kolem roku 2000 př. Kr., ale zbytky velkého zikkuratu se dochovaly dodnes. Dominantou Uru je mohutný zikkurat, na jehož vrchol vede 130 schodů. Je z něho pěkná vyhlídka na archeologickou lokalitu. Město Ur mělo půdorys elipsy o velké poloose asi 1,5 km a malé necelý 1 km. Uvnitř hradeb Uru bylo aspoň osm chrámů, šest rozlehlých paláců, několik skladů obilí a posvátných pohřebišť. Řeka Eufrat kdysi tekla přímo u města a napájela umělý kanál kolem jeho hradeb. Na jejich vnější straně byla dvě přístaviště.

Nejstarší doklady osídlení oblasti Uru jsou z mladochalkolitické obeidské kultury z konce 5. tisíciletí př. n. l. Z této kultury máme nejvíce památek z Eridu, v Uru bylo nalezeno několik sošek (terakotové ženské postavy) a váz. Byl zde zdokonalen zavlažovací systém.

ABRAHAM (Podle běžně dostupných informací)

O tomto muži by mohlo být mnoho napsáno a nestačil by ani prostor pro jeho popis. Abraham je důležitý jednak pro Židy, kteří hrdě prohlašují, že našim předkem je Abraham, tak i pro křesťany a muslimy, kteří se k němu hlásí dodnes. Abraham je důležitý jednak jako člověk, jemuž Bůh slíbil zemi Kanán, ale také jako příklad víry, protože věřil v Boha i všemu, co mu Bůh řekl. Díky tomu byl vlastně Abraham původním držitelem práv k vlastnictví hmotného i duchovního bezpečí.

Abrahamův otec Táre se přestěhoval i s rodinou z Uru do Cháranu (dnešní Háran). Tam Bůh Abrahama povolal a ten ho poslechl. Jak Boha poznal se nevysvětluje, přestože v jeho okolí sloužili „jiným bohům“ (Joz 24:2), patrně včetně boha měsíce, který byl patronem jak Uru, tak Cháranu. V prostředí, kde se uctívá mnoho bohů, byla víra v jednoho boha na něhož je možné se obracet se všemi potřebami, rozhodnutím, které odlišovalo Abrahama od jeho současníků. Tolik jen ve zkratce o tomto muži.

Některé údaje z Bible:
Narození Abrahama, jeho bratra Náchora a Hárana – 1.Moj. 11:26
Odchod Abrahama, otce Táreho a rodiny z Ur Kaldejských do země Kananejské přes Cháran – 1.Moj. 11:31